Tillegg:Uregelrette verb i bokmål

Norsk grammatikk
Ordklasser
Adjektiv
Adverb
Determinativ
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Preposisjoner
Pronomen
Substantiv
Verb
Se også
Rim-ord

Uregelrette verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. Ofte blir ordene sterke verb og uregelrette verb ansett for å være synonymer, men dette er feil: Sterke verb har ingen endelse i preteritum, men markerer dette tempus med vokalendring. Uregelrette verb har en annerledes bøyning som ikke følger noen regel, dvs. at de ikke danner preteritum med vokalendring og uten endelse. Uregelmessigheten kan også finnes et annet sted (som ved at verbet har en helt annen struktur i presens enn det det har i de andre tempus.

For sterke verb, se tillegget: Sterke verb i bokmål. Sterke verb er kun tatt med i denne oversikten, og ikke her.

En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en stjerne (*).

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum partisipp
bringe bringer brakte brakt
fortelle forteller fortalte fortalt
følge følger fulgte fulgt
gjøre gjør gjorde gjort
ha har hadde hatt
kunne kan kunne kunnet
kvele kveler kvalte, *kvelte kvalt, kvelt
måtte måtte måttet
rekke rekker rakte rakt
selge selger solgte solgt
sette setter satte satt
skulle skal skulle skullet
smøre smører smurte smurt
spørre spør spurte spurt
telle teller talte, *telte talt, telt
tore, tørre tør torde, turte tort, turt
tre trer trådte trådt
vekke vekker vakte vakt
velge velger valgte valgt
ville vil ville villet
vite vet, veit visste visst
være er var vært